comment it!

1 ichi

2 ni

3 san

4 shi/ yon

5 go

6 roku

7 shichi/ nana

8 hachi

9 kyuu/ ku

10 juu

JUU+[ ]

11 juu ichi

12 juu ni

13 juu san

14 juu shi/ yon

15 juu go

16 juu roku

17 juu shichi/ nana

18 juu hachi

19 juu kyuu/ ku

20 ni juu

[ ]+JUU

10 juu

20 ni juu

30 san juu

40 yon juu

50 go juu

60 roku juu

70 nana/ juu

shichi

80 hachi juu

90 kyuu juu

[ ]+HYAKU

100 hyaku

200 ni hyaku

300 san hyaku

400 yon hyaku

500 go hyaku

600 rop hyaku

700 nana hyaku

800 hap hyaku

900 kyuu hyaku

[ ]+SEN

1000 (is) sen

2000 ni sen

3000 san sen

4000 yon sen

5000 go sen

6000 roku sen

7000 nana sen

8000 has sen

9000 kyuu sen

[ ]+MAN

10000 (is) man

20000 ni man

30000 san man

40000 yon man

50000 go man

60000 roku man

70000 nana man

80000 has man

90000 kyuu man

-links-

-glücks- und unglückszahlen-
-soroban-
Gratis bloggen bei
myblog.de